در همان زمان، محمدعلی رجایی وزیر آموزش و پرورش، حسن حبیبی وزیر فرهنگ و دکتر یدالله سحابی وزیر مشاور در امور انقلاب ومهندس عزت‌الله سحابی سرپرست سازمان بودجه ، ...