حمید لولایی با نقش خشايار مستوفي خود را به جامعه طنز معرفي كرد. گفتگویی کوتاه با ... مرد نامرئی (فریال بهزاد) (۱۳۷۴) - آرزوی بزرگ ... fa.wikipedia.org. مجله خانواده ...