تمام دوران تحصیل در قزوین سپری شد؛ ابتدایی را در مدرسه حمدالله مستوفی و متوسطه را در مدرسه محمد قزوینی تمام کرد و او هنوز معدل سال آخر دبیرستان را به خوبی به یاد ...